Bijzondere voorwaarden

Bijzondere Reisvoorwaarden en Belangrijke Extra Informatie voor boekingen gemaakt vanaf 1 juli 2018 van Sima Tours.

Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke nota’s bij verschillende artikels, alsook verklarende informatie en/of aanvullingen. De Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw, samen met deze Bijzondere Reisvoorwaarden, alsook met de voorschriften opgenomen onder de rubriek ‘Belangrijk om weten’, maken bijgevolg de op uw contract toepasselijke contractuele voorwaarden uit.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Naargelang de aard van de dienst(en) die werd(en) geboekt, zijn partijen gebonden door hetzij een pakketreisovereenkomst, hetzij een overeenkomst voor een gekoppeld reisarrangement, hetzij een reisdienstovereenkomst.

Artikel 2: Promotie

De brochures, websites, folders, etc. werden te goeder trouw opgemaakt op basis van de gegevens die op het ogenblik van de redactie beschikbaar waren. Eventuele fouten of wijzigingen zullen u in de vorm van errata of wijzigingsberichten worden meegedeeld. In sommige omstandigheden kan Sima Tours genoodzaakt zijn een bepaalde dienst of reisformule tijdelijk of definitief te schrappen of te wijzigen, waarbij zij wel ter beschikking blijft om de (kandidaat-)reiziger een alternatief aan te bieden.

Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger

3.1. Verplichtingen m.b.t. documenten

De reisdocumenten omvatten onder meer de bons/bewijzen voor de andere gereserveerde diensten, samen met de praktische reisinformatie. De reisdocumenten worden verstuurd mits volledige betaling. Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren voor de gereserveerde reis. Zijn identiteitspapieren en reispas dienen geldig te zijn tot minimaal 6 maanden na de datum van terugkeer, tenzij anders vermeld bij de informatie per bestemming. De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen van de informatie gepubliceerd bij elke bestemming in de kleurenbrochure. Desgevallend dient hij hieromtrent inlichtingen te bekomen bij het consulaat van het betrokken land of op www.diplomatie.belgium.be. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan te geven aan Sima Tours en dienen informatie in te winnen bij het consulaat van het land van bestemming. Sima Tours zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent eender welk probleem zou kunnen ontstaan. Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met foto. Voor aanvragen van identiteitsbewijzen van minderjarigen, hanteren de gemeentes de elektronische “kids ID”. Dit is tegen betaling en de aanvraagperiode bedraagt drie à vier weken. Het is dus belangrijk dat de reiziger de kids ID voor kinderen tijdig aanvraagt bij de gemeente. Het identificatiekaartje dat bij de geboorte wordt afgeleverd, is niet geldig voor reizen naar het buitenland. Minderjarigen kunnen niet worden opgenomen in de reispas van hun ouders en moeten over een eigen reispas beschikken. Sima Tours benadrukt dat de reizigers de verplichting hebben zich grondig te informeren m.b.t. de specifieke toepasselijke regelgeving omtrent minderjarigen. Indien een reiziger bij de afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op Sima Tours kunnen verhalen.

3.2. Verplichtingen m.b.t. mededeling van informatie

Op het ogenblik van de reservering, heeft de reiziger de verplichting om elk element dat op één of andere manier het goede verloop van de reis in het gedrang zou kunnen brengen (nationaliteit, gezondheid, eetgewoontes…), te melden aan Sima Tours. Indien bepaalde dergelijke elementen zich zouden voordoen na reservering, heeft de reiziger de verplichting deze onmiddellijk te melden. Alle kosten die verbonden zijn aan de gevolgen van de niet-naleving van deze verplichting, vallen ten laste van de reiziger, onverminderd het recht van Sima Tours om de door haar geleden schade terug te vorderen. Indien de reiziger een speciale voorkeur heeft (bijvoorbeeld naast elkaar gelegen kamers, een bepaald kamernummer, een specifieke ligging) zullen wij deze overmaken aan de betrokken dienstverlener. Er kan echter geen garantie worden gegeven m.b.t. de realisatie van de speciale voorkeur.

Artikel 5: De Prijs

5.1.Prijsbepaling

De overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de hieronder vermelde mogelijkheid tot prijsherziening. In geval van een kennelijke materiële vergissing kan de prijs na de boeking en/of de bevestiging worden gecorrigeerd. In dergelijke gevallen heeft de reiziger de mogelijkheid om de boeking kosteloos te annuleren. De prijs die bij de berekening door Sima Tours of via onze website wordt doorgegeven, geldt enkel indien er op dat ogenblik effectief wordt gereserveerd. Het reisprogramma, de prijzen en de “special offers” gelden tot uitputting van de capaciteiten. Het tijdstip van uitputting gebeurt onafhankelijk van onze wil, maar wij blijven steeds ter beschikking om u een alternatief aan te bieden.

5.2. Inbegrepen in uw boeking

In de prijs van uw boeking zijn volgende elementen inbegrepen:

 • het verblijf in de door u gekozen accommodatie, alsook de eventuele geboekte maaltijden;
 • BTW voor de EU-landen;
 • uw bijdrage in de verplichte verzekerings- en veiligheidstoeslagen;

5.3. Niet inbegrepen

De volgende elementen zijn niet in de prijs inbegrepen (niet limitatief): kosten voor reispas, visum, inenting of andere formaliteiten, annuleringsverzekeringen en andere aanvullende verzekeringen, bijkomende kosten voor speciaal hulpbetoon, niet-inbegrepen dranken, toegangsgelden, facultatieve uitstappen, niet-verplichte fooien, persoonlijke uitgaven, vervoer heen en terug, de eventuele dossierkosten die door Sima Tours apart kunnen worden aangerekend. Gelet o.a. op plaatselijke reglementering en gebruiken, zijn bepaalde kosten ter plaatse te betalen (vermeld in de hoteltekst). Meestal is ter plaatse ook een lokale toeristenbelasting verschuldigd aan de plaatselijke overheid die eveneens het bedrag ervan begroot, en dat soms na de publicatie nog kleine wijzigingen ondergaat.

5.4. Prijsherziening

Conform de artikelen 19 t.e.m. 23 van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017 kan de prijs van de boeking worden herzien. Eventuele wijzigingen kunnen zowel tot een verhoging als tot een verlaging van de prijs aanleiding geven.

5.5. Belastingen

De prijzen in deze brochure zijn berekend op basis van alle belastingen en vergoedingen geheven door derden die gekend waren op datum van 1/06/2018. Alle belastingen en vergoedingen geheven door derden die na deze datum zouden worden ingevoerd of gewijzigd, zullen netto worden aangerekend, tenzij deze ter plaatse dienen te worden betaald (bv. ter plaatse te betalen toeristenbelasting).

5.6. Brandstof autocar

Bij reizen met autocars kunnen eveneens aanleiding geven tot een prijsherziening omwille van wijzigingen aan de prijzen van brandstof en taksen/heffingen. Dergelijke wijzigingen reizen met autocars die zich voordoen na de afsluiting van de overeenkomst, zullen netto aan de reiziger worden aangerekend.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1. Boekingen op meer dan 40 dagen vóór afreis

Bij de boeking betaalt de reiziger een voorschot van 125,00 EUR per deelnemer. Bij het nemen van een reis-en of annuleringsverzekering wordt dit bedrag reeds betaald samen met het voorschot. Dat minimum mag het totale bedrag van de reissom niet overschrijden. Eventuele administratiekosten en verzekeringen moeten volledig bij de boeking worden betaald. Het saldo dient uiterlijk 40 dagen vóór afreis te worden betaald. Alle betalingen kunnen ofwel via overschrijving, ofwel contant (max. wettelijk toegelaten contact) of met bancontact ter plaatse in ons kantoor uitgevoerd worden.

6.2. Boekingen op minder dan 40 dagen vóór afreis

Indien de reiziger minder dan 40 dagen vóór afreis boekt, dient de gehele reissom (inclusief eventuele administratiekosten en verzekeringen) onmiddellijk te worden betaald.

6.3. Laattijdige betaling

Elke laattijdige betaling geeft Sima Tours, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op:

 • een conventionele intrest van 12% per jaar op het nog verschuldigd bedrag vanaf de vervaldatum;
 • een forfaitaire administratiekost van 10% van de totale reissom, met een minimum van 75,00 EUR.

Ingeval van wanbetaling heeft Sima Tours het recht om de reis zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren en annuleringskosten (zoals bepaald in artikel 11) aan te rekenen, onverminderd haar recht om voormelde intresten en administratiekosten te vorderen. Eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen hierbij worden verrekend. De reiziger aanvaardt deze mogelijkheid tot annulering en erkent dat hij geen enkele vordering lastens Sima Tours kan instellen ten gevolge van een dergelijke annulering. Indien Sima Tours een aanmaning uitstuurt wegens wanbetaling van de reiziger, kan hiervoor een bijkomende administratiekost van 15,00 EUR worden aangerekend.

Het niet (tijdig) betalen van de volledige reissom wordt steeds van rechtswege beschouwd als een verbreking door de reiziger in de zin van artikel 11a. Hierbij zal de verbrekingsvergoeding zoals in geval van een no-show van toepassing zijn en dit zonder toepassing van de verminderde verbrekingsvergoeding of wijzigingskost zoals hierna in artikel 11.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de boeking

De vergoeding in geval van overdracht van de boeking wordt bepaald overeenkomstig artikel 8 (Andere wijzigingen door de reiziger).

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

8.1. Wijzigingen voor afreis

Wijzigingen aan een boeking zijn mogelijk mits betaling van wijzigingskosten en de eventuele prijsaanpassing. Wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde kortingen komen te vervallen indien niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. De wijzigingskosten zijn afhankelijk van de geboekte dienst(en) en van het tijdstip van de wijziging. Deze zijn ook van toepassing indien de wijziging te wijten is aan toeval of overmacht.

 1. kleine wijziging
  Voor een kleine wijziging worden volgende kosten aangerekend:
  • tot 30 dagen voor aanvang van de pakketreis: 15,00 EUR per persoon;
  • minder dan 30 dagen voor aanvang van de pakketreis: 25,00 EUR per persoon.
  • Onder kleine wijziging wordt verstaan:
   • wijziging van de naam, leeftijd, taal van de reisdocumenten, kamertype, verblijfsformule en geboekt regime; (bij vliegtuigreizen kunnen hogere kosten in rekening gebracht worden, naargelang de voorwaarden van de organisator)
   • verhoging van de bezetting van een geboekt kamer binnen de maximaal toegestane bezetting;
   • het bijboeken van een extra dienst zoals bijvoorbeeld een babybed, garage, televisietoestel, excursies…; (eventuele supplementen kunnen hiervoor aangerekend worden of moeten ter plaatse betaald worden)
   • het toevoegen van speciale wensen zoals bijvoorbeeld naast elkaar gelegen kamers, een bepaald kamernummer, een specifieke ligging…
 2. belangrijke wijziging
  Bij wijziging van de verblijfsaccommodatie, de vertrekdatum en/of terugkeerdatum, gelden de normale annuleringsvoorwaarden.

8.2. Wijzigingen tijdens de reis

Wijzigingen van de terugreisdatum ter plaatse zijn in principe niet meer mogelijk. De reiziger die toch zijn reis wijzigt of vroegtijdig onderbreekt, heeft geen recht op terugbetaling van de niet-genoten diensten. Alle extra kosten (o.m. transport, administratie, enz.) zijn ten laste van de reiziger.

Artikel 9 : Wijziging door de organisator voor de afreis

Sima Tours behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de overeenkomst te wijzigen conform de bepalingen van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 10 : Opzegging door de organisator voor afreis

Onverminderd een eventueel minimum aantal deelnemers voor de reis in kwestie, geldt steeds een minimumbezetting van 60%. Indien deze minimumbezetting niet wordt behaald, kan de boeking worden geannuleerd.

Artikel 11 : Opzegging door de reiziger

Verbrekingen moeten steeds schriftelijk en aangetekend gebeuren of persoonlijk door de reiziger op wiens naam de boeking staat in het reiskantoor waar hij een annulatie bon dient te ondertekenen.

De verbrekingsvergoeding is afhankelijk van de geboekte dienst(en) en van het tijdstip van de annulering. Procentuele verbrekingsvergoedingen worden berekend op basis van de totale reissom (exclusief extra’s en verzekeringspremies).

De gestandaardiseerde verbrekingsvergoeding is als volgt bepaald:

De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.

 1. Als Sima Tours optreedt als reisbemiddelaar:
  • gelden de annulatievoorwaarden van de reisorganisator.
 2. Als Sima Tours/ Sima Bus optreedt als reisorganisator van de autocar of vliegtuigreizen, of verhuurder van een autocar:
  • tot 60 dagen voor de afreis: 15 % van de reissom met een minimum van 50 € per persoon/autocar;
  • van 60 tot 30 dagen voor de afreis: 25 % van de reissom met een minimum van 100 € per persoon/autocar;
  • van 30 tot 10 dagen voor de afreis: 50 % van de reissom met een minimum van 200 € per persoon/autocar;
  • van 10 tot 3 dagen voor afreis: 90 % van de reissom met een minimum van 250 € per persoon/autocar;
  • minder dan 3 dagen voor afreis of bij niet-aanmelding: 100 % van de reissom.

Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. Bijv.: tot 30 dagen voor vertrek: 15 € p.p. minder dan 30 dagen voor vertrek: 25 € p. p.

Opmerking: indien de hotelier of verhuurder hogere kosten aanrekent dan beschreven, dan zullen deze hogere kosten in rekening worden gebracht.

De premie van de annuleringsverzekering wordt steeds 100% in rekening gebracht.
De dossier- & eerdere wijzigingskosten worden steeds 100% in rekening gebracht.

Artikel 11.2 : Annuleringsgarantie

Bij dagreizen uit onze eigen brochure bieden wij een annuleringsgarantie aan voor 2 € per persoon. Deze kan enkel afgesloten worden op dagreizen zonder extra’s (zoals maaltijden, boottochten, toegangs- en/of concerttickets). Bij vertoon van een doktersattest kan de reis dan geannuleerd worden (bedrag exclusief 2 € worden dan terug betaald voor de zieke persoon + maximum 1 medereiziger). Indien er geen annuleringsgarantie werd afgesloten kunnen we geen terugbetaling doen. Een naamswijziging kan wel kosteloos voor dagreizen.

Artikel 12 : Aansprakelijkheid van de reisorganisator en de doorverkoper

Sommige excursies, sportactiviteiten, toeristische manifestaties, enz. kunnen ter plaatse worden geboekt bij ondernemingen die niet aan Sima Tours verbonden zijn. Dergelijke activiteiten die niet behoren tot het oorspronkelijke reispakket, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sima Tours. Klachten m.b.t. deze activiteiten dienen ter plaatse te worden geformuleerd. Sima Tours kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of hinder veroorzaakt door de daden van derden.

In de gevallen bedoeld in artikel 51, § 3 van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017 wordt de aansprakelijkheid van Sima Tours beperkt tot driemaal de totale reissom.

Sommige van de activiteiten waaraan je tijdens je vakantie wenst deel te nemen, kunnen in zekere mate een persoonlijk risico inhouden. De natuur kan soms onvoorspelbaar zijn. Denk er dus aan dat veel attracties (bv. waterglijbanen) of activiteiten (bv. watersporten, sleeën, rodelen of sneeuwscooter) risico’s op lichamelijke letsels inhouden. Bij het uitoefenen van dergelijke activiteiten aanvaard je de aansprakelijkheid voor deze risico’s en de verantwoordelijkheid voor je eigen daden. Aangezien wij of onze leveranciers je als onderdeel van de reservatie instructies en waarschuwingen meegeven alsook de na te leven veiligheidsinformatie en tips die deze risico’s kunnen inperken, gaan wij er bij je boeking van uit dat je de mogelijke risico’s beseft en aanvaardt. Indien jij of een reisgenoot zich tijdens het verblijf onwennig of onvoldoende voorbereid voelt om deel te nemen aan een activiteit of ermee door te gaan, moet je dit onmiddellijk meedelen aan een instructeur. Je bent niet verplicht om deel te nemen aan activiteiten die behoren tot je geboekte vakantie of om deze activiteiten te voltooien. Sluit een reisverzekering af die je geplande activiteiten dekt.

Artikel 13 : Klachtenregeling

13.1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.

13.2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

De reiziger dient elke tekortkoming zonder onnodige vertraging ter plaatse te melden aan de dienstverlener (bv. hotelier) en aan het kantoor van Sima Tours (0032 51 72 22 22). Tijdens de openingsuren (van maandag t.e.m. vrijdag van 09.30u – 12.30u & 13.30u – 18.00u en zaterdagvoormiddag van 9.00u – 12.00u) kan u onmiddellijk terecht bij een van de medewerkers, buiten de openingsuren krijgt u het noodnummer door waar u, altijd en onmiddellijk iemand kan bereiken om uw probleem of klacht te verhelpen.

Mocht de tekortkoming tijdens de reis niet naar wens worden opgelost, kan de reiziger via info@simatours.be een klacht formuleren. Een tijdige melding van een tekortkoming zal in elk geval de genotsderving beperken, terwijl een laattijdige melding een invloed zal hebben op de grootte van een eventuele vergoeding. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van (lokaliteit) BRUGGE bevoegd.


Extra Reisvoorwaarden Sima Tours

1. Uitsluiting van deelname

Ten aanzien van een klant die zich misdraagt bij vertrek, op de autocar of in het hotel: zoals lawaai, vernieling, diefstal, andere hotelgasten lastig vallen… behoudt Sima Tours zich het recht voor om de (verdere) toegang tot de reis te weigeren. Wie uit het hotel wordt gezet krijgt geen terugbetaling voor de nachten en terugreis die hij of zij niet genoten heeft! De kosten voor een ander hotel en heen- of retour zijn ten laste van de klant.

2. Dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

3. Bagage

Elke klant heeft recht om één standaard reiskoffer mee te nemen. Een standaard reiskoffer heeft de afmeting 80 cm x 60 cm en een gewicht van maximaal 25 kg. Wie meer meeneemt betaalt hiervoor een supplement. De chauffeur zal dit controleren zowel tijdens de heen- als terugreis. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of welke beschadiging dan ook aan de bagage. Verlies, diefstal of beschadiging valt volledig ten laste van de reiziger. Wij raden aan om in voorkomend geval een aanvullende reisverzekering af te sluiten voor de bagage.

4. Verzekeringsinstantie insolventie

Sima Tours is lid van Amlin Insurance, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel (Tel: +32 (0)2 894 70 00 – www. Amlin.com). Vraag de garantievoorwaarden bij Sima Tours. Daarin vindt u terug onder welke voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de verderzetting van de reis of de repatriëring.

5. Dieren

Er worden geen dieren toegelaten op onze autocars.

6. Parking

Voor meerdaagse reizen kan men parkeren bij onze garage in de Industrieweg 8 – 8810 Lichtervelde. Deze parking staat gratis ter beschikking van onze klanten. Maar wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan voertuigen, veroorzaakt door vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden,.. .

Privacy - GDPR

Sima Tours is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u in het kader van deze overeenkomst verstrekt. Deze gegevens worden, al naargelang het geval, verwerkt met als doeleinden de uitvoering van de overeenkomst, het beantwoorden van contactopnames, het toesturen van reclame en direct marketing, het informeren over de initiatieven en activiteiten van Sima Tours, statistische analyses, het voorkomen en bestrijden van bedrog, of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze gegevens, met inbegrip van de informatie dewelke u mogelijks heeft verstrekt over uw gezondheid en reisdocumenten, kunnen worden doorgegeven voor voormelde doeleinden aan Belgische of buitenlandse vennootschappen van Sima Tours, en business partners, organisaties en overheidsinstanties waarmee Sima Tours samenwerkt, in geval van een wettelijke verplichting of van een verzoek van de politie, gerechtelijke autoriteiten of overheidsinstanties. Bepaalde dienstverleners kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Door het ondertekenen van uw bestelbon/reisbevestiging geeft u hiertoe toestemming. U kan uw recht op toegang, verbetering, schrapping, overdracht of verzet tegen het gebruik van deze gegevens kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek, samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart te richten aan Sima Tours, Statiestraat 205 – 8810 Lichtervelde, of per e-mail op info@simatours.be. Indien het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist. U kan de uitgebreide Privacy Policy terugvinden op www.simatours.be of u kan deze opvragen bij uw reisagent. Indien u vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich schriftelijk richten tot de verantwoordelijke GDPR, Sima Tours, Statiestraat 205 – 8810 Lichtervelde, of per e-mail op info@simatours.be.